Lög og reglugerðir

LÖG UNGMENNASAMBANDS SKAGAFJARÐAR

 

1. grein

Sambandið heitir Ungmennasamband Skagafjarðar, skammstafað UMSS. Félagssvæði sambandsins er Skagafjarðarhérað.

 

2. grein

Lögheimili og varnarþing UMSS er hið sama og lögheimili formanns hverju sinni.

 

3. grein

Markmið sambandsins er:

 

a) að stuðla að auknu samstarfi sambandsfélaganna um íþróttamál í samræmi við gildandi íþróttalög og leikreglur ÍSÍ.

b) að vinna að öðrum sameiginlegum hagsmuna- og áhugamálum félaganna og vera málsvari þeirra út á við.

c) að vinna að hverskonar menningar og framfaramálum og starfa í samræmi við stefnuskrá og lög Ungmennafélags Íslands.

 

4. grein

Rétt til þátttöku í UMSS eiga þau ungmenna- og íþróttafélög sem starfa eða munu starfa á sambandssvæði UMSS, enda séu lög þeirra í samræmi við lög UMFÍ og ÍSÍ.

 

5. grein

Ársþing UMSS skal haldið þar á sambandssvæðinu sem síðasta ársþing eða sambandsstjórn ákveður. Ársþing skal halda eigi seinna en í marsmánuði ár hvert, til þess skal boðað skriflega með mánaðar fyrirvara. Ársþing er löglegt sé löglega til þess boðað.

Stjórn sambandsins boðar til aukaþings ef þörf krefur eða um það koma áskoranir frá 1/3 aðildarfélaga. Enn fremur ef um það koma tilmæli frá stjórnum landsambandanna, UMFÍ eða ÍSÍ.

Ákvæði um bókun aukaþings og framkvæmd eru hin sömu og reglulegs ársþings.

 

6. grein

Ársþing er æðsta stofnun UMSS. Þar skal sambandsstjórn leggja fram skriflega skýrslu um liðið starfsár svo og endurskoðaðan ársreikning fyrir sama ár. Þingið kýs stjórn, skoðunarmenn reikninga samkvæmt 7.og 8. grein þessara laga svo og kjörnefnd og aðrar starfsnefndir sem við á hverju sinni.

Sambandsstjórn er heimilt að stöðva allar lottógreiðslur til þeirra aðildarfélaga sem ekki uppfylla ákvæði 13. greinar, þar til skil hafa verið gerð 

 

7. grein

Dagskrá ársþings skal vera þessi:

1)   Formaður setur þing og lætur kjósa þingforseta.

2)   Kosinn þingforseti sem tekur við stjórn þingsins.

3)   Kosinn varaþingforseti, þingritari og varaþingritari.

4)   a) kosin skal 3 manna kjörbréfanefnd sem tekur þegar til starfa

      b) kosin skal 5 manna kjörnefnd sem tekur þegar til starfa.

5)   Lögð fram skýrsla stjórnar og endurskoðaðir reikningar

6)   Umræður um skýrslu stjórnar og reikninga

7)   Kjörbréfanefnd skilar áliti

8)   Atkvæðagreiðsla um skýrslu og reikninga

9)   Ávörp gesta

10)  Mál lögð fyrir þingið sem kynnt hafa verið í fundarboði

11)  Tillögur lagðar fram af þingfulltrúum

12)  Nefndarkosning (val)

        a) allsherjarnefnd

        b) fjárhagsnefnd

        c) íþróttanefnd

        d) aðrar nefndir

13)  Nefndarstörf

14)  Þingnefndir skili áliti og tillögur þeirra, sem falla undir síðari dagskrárlið teknar til umræðu og afgreiðslu

15)  Fjárhagsáætlun samþykkt

16)  Kosningar (kosningar skulu vera skriflegar, nema því aðeins að stungið sé upp á jafn mörgum og kjósa skal)

        a) kosin stjórn og varastjórn

        b) kosnir tveir skoðunarmenn reikninga og tveir til vara

        c) kosið í nefndir og ráð sambandsins eftir því sem þing ákveður hverju sinni

17) Önnur mál

18) Þingslit

 

8. grein

Sambandsstjórn skipa fimm menn:

Formaður, varaformaður, ritari, gjaldkeri og meðstjórnandi.

Formaður skal kosinn til eins árs. Stjórnarmenn aðrir en formaður skulu kosnir til tveggja ára og skipta með sér verkum í stjórn

Þá skulu kosnir þrír menn í varastjórn til eins árs í senn.

Gefi stjórnarmaður sem sitja skal áfram kost á sér til formannskjörs er heimilt að kjósa hann og þá annan í hans embætti það sem eftir er kjörtímabilsins.

 

9. grein

Ársþing skal ákveða árgjöld aðildarfélaganna til UMSS fyrir næsta starfsár. Gjalddagi þess skal vera 1. maí. Reikningsár UMSS er almanaksárið.

 

10. grein

Einfaldur meirihluti ræður úrslitum á þingum sambandsins. Til breytinga á lögum þarf þó 2/3 atkvæða.

Atkvæðagreiðsla fari fram skriflega sé þess óskað.

 

11. grein

Formenn aðildarfélaga eru sjálfkjörnir sem fulltrúar á ársþing og varamenn í forföllum þeirra.

 

Fulltrúafjöldi hvers aðildarfélags ákvarðast að öðru leiti af fjölda félagsmanna.  Tala félagsmanna skal miðuð við tölu skattskyldra félaga (16 ára og eldri) við síðustu áramót.

 

-          2 fulltrúar auk formanns fyrir 0-100 félagsmenn.

 

-          3 fulltrúar auk formanns fyrir 101-150 félagsmenn.

 

-          4 fulltrúar auk formanns fyrir 151-200 félagsmenn.

 

Síðan bætist við 1 fulltrúi fyrir hverja 100 félagsmenn.

 

Atkvæðisrétt á þingum sambandsins hafa einungis kjörnir fulltrúar aðildarfélaganna og stjórn UMSS.  Sérhver ungmennafélagi hefur málfrelsi og tillögurétt hvar sem er á fundum ungmennafélaganna.

 

12. grein

Umsóknir um inngöngu í sambandið skulu berast stjórninni ásamt skýrslum um stofndag og ár, lögum félagsins, félagaskrá og upplýsingum um stjórn þess. Stjórn UMSS sannreynir að starfsemi og lög viðkomandi félags samræmist lögum og stefnum UMFÍ og ÍSÍ. Ársþing hið næsta eftir að umsókn berst staðfestir inngöngu nýrra aðildarfélaga.

Úrsögn aðildarfélaga getur aðeins farið fram á ársþingi. Þeim félögum sem eigi hafa tvö ár samfellt gert skil á árgjöldum eða ársskýrslu má víkja úr sambandinu, enn fremur þeim sem öðru leiti gerast brotleg gagnvart lögum þess.

 

13. grein

Við hver áramót skal hvert félag senda skýrslu um hag sinn og starfsemi samkvæmt fyrirmælum UMFÍ og ÍSÍ .

Skýrslu þessari skal skila til sambandsstjórnar fyrir 15. mars á hvert.

 

14. grein

Stjórn UMSS fer með málefni sambandsins milli þinga, eftir þeim reglum og innan þeirra takmarka sem lög og samþykktir setja. Hún veitir móttöku öllu því fé sem sambandinu áskotnast, ávaxtar sjóði þess og fer með þá samkvæmt fjárhagsáætlun samþykktri á ársþingi.

 

15. grein

Sambandsstjórn skal halda fundi svo oft sem þurfa þykir. Þannig skal boða alla stjórn og varastjórn. Varastjórn hefur aðeins málfrelsi og tillögurétt á þessum fundum nema um forföll sé að ræða í aðalstjórn.

 

16. grein

Komi fram tillaga á löglega boðuðu ársþingi UMSS um sambandsslit skal hún þegar tekin til umræðu og atkvæði um hana greidd. Því aðeins 4/5 atkvæðisbærra fulltrúa á þingi samþykki tillöguna skoðast hún samþykkt, þá skal þingið slitið tafarlaust.

Fráfarandi stjórn situr áfram í fullu umboði og skal hún boða til aukaþings innan tveggja mánaða.

Þá skal tillagan borin upp að nýju. Sé hún samþykkt með 4/5 greiddra atkvæða fulltrúa á þinginu, skulu það heita lögleg sambandsslit.

Verði tillagan aftur á móti felld skulu þingstörf halda áfram þar sem frá var horfið á fyrri fundi.

 

17. grein

Komi til sambandsslita samkvæmt 17. grein eða ef starfsemi UMSS fellur niður skulu sjóðir þess og aðrar eignir vera í vörslu UMFÍ þar til stofnað hefur verið annað samband aðildarfélaga UMFÍ í Skagafjarðarhéraði.

 

18. grein

Lög þessi öðlast þegar gildi og með þeim úr gildi fallin öll eldri lög Ungmennasambands Skagafjarðar.

 

Lög þessi samþykkt á ársþingi 1989. Breytt 1990, 1991, 1994, 1995, 1999, 2000, 2002 og 2011.